نماد سایت TOAMUZ

قید های کمیت در ایتالیاییAvverbi di quantità

برای بیان تعداد ، کمیت ، مقدار در ایتالیایی میتوان از قید های زیر استفاده کرد . این قید ها با توجه به نوع حمله توضیحاتی در مورد فعل و صفت ها و یا قید های دیگر در زابطه با مقدار و تعداد می دهند . 

قید های کمیت در ایتالیاییAvverbi di quantità عبارتند از : 

English

Italiano

فارسی

enough/quite

abbastanza

به مقدار کافی

in no way

affatto

اصلا

quite

alquanto

به مقداری ، قدری

equally

altrettanto

به همین ترتیب

just

appena

فقط ، به محض

a lot

assai

خیلی زیاد

less

meno

کمتر

a great deal

moltissimo

خیلی خیلی زیاد

a lot

molto

بسیار

not a lot

non molto

نه خیلی زیاد

a great deal

parecchio

تعداد زیادی از

in no way

per niente

اصلا ، به هیچ

more

più

بیشتر

quite

piuttosto

نسبتا

little

poco

کم

how much

quanto

چقدر 

almost

quasi

تقریبا

only

solamente

فقط

only

solo

تنها

only

soltanto

فقط

a great deal

tanto

بسیار

too (much/many)

troppo

خیلی 

a little

un pò

یکم

به مثال های زیر دقت کنید :

Maria ha avuto abbastanza tempo per preparare l’esame.

“ماریا” زمان کافی برای آمادگی در آزمون را داشت 

Non è affatto vero che non ti ascolto!

اصلا حقیقت نداره که بهت گوش نمیدم

È alquanto improbabile che Luca venga con noi al cinema.

تقریبا احتمال نمیره که لوکا با ما به سینما بیاد . 

Io mi fido di te; non è altrettanto vero che tu ti fidi di me!

من به تو اعتماد دارم : به این ترتیب نیست که تو هم به من اعتماد داری !

Ho appena incontrato Marta.

همین الان با “مارتا” ملاقات کردم 

Il questionario è assai complicato.

پرسش نامه خیلی پیچیده هست . 

Il viaggio è stato meno faticoso di quanto pensassi.

سفر از اون چیزی که فکر کنی کمتر کسل کننده بود . 

Mi piace moltissimo questa canzone.

این آهنگ رو خیلی زیاد دوست دارم 

Il vestito che voglio comprare è bellissimo ma costa molto.

لباسی رو که میخواهم بخرم خیلی زیبا هست ، ولی خیلی گرونه . 

Questo gioco non è molto divertente.

این بازی خیلی بامزه نیست . 

Carlo ha viaggiato parecchio nella sua vita.

“کارلو” توی زندگیش خیلی سفر کرده 

Non mi piace il suo comportamento per niente.

اصلا برخورد شما رو دوست ندارم . 

L’appartamento di Gianni è più caro di quello di Francesco.

آپارتمان “جانی” گرون تر هست از مال “فرانچسکو” 

Piuttosto che tornare a casa a pranzo, mangio un panino al bar.

به جای برگشتن به خونه برای نهار ، یک ساندویچ توی بار میخورم 

Abbiamo mangiato poco, per questo abbiamo fame.

کم خوردیم ، برای همین گشنه هستیم 

Non so quanto abbiano speso per acquistare la casa, ma è bellissima!

نمیدونم چقدر برای خریدن خونه پول خرج کردن ، ولی خیلی خوشگله ! 

Siamo quasi arrivati, mancano dieci minuti.

تقریبا رسیدیم ، ده دقیقه مونده 

Mario è rimasto solo un’ora, poi se n’è andato.

“ماریو” فقط یک ساعت موند ، بعدش رفت 

Hanno studiato tanto, speriamo che passino l’esame.

خیلی درس خوندن ، امیدواریم که امتحان رو پاس کنن . 

Abbiamo camminato troppo, è ora di riposarci.

خیلی راه رفتیم ، الان موقع استراحت کردن هست .

Posso avere un pò di ghiaccio, per favore?

میتونم یکم یخ داشته باشم ، لطفا ؟ 

 

خروج از نسخه موبایل