نماد سایت TOAMUZ

قید های ارزیابی در زبان ایتالیایی AVVERBI DI VALUTAZIONE

قبل تر با قید ها و صفت ها در زبان ایتالیایی آشنا شدیم. در این مبحث به قید های ارزیابی در زبان ایتالیایی AVVERBI DI VALUTAZIONE میپردازیم. از این قید ها برای بیان تایید ، موافقت ، رد کردن ، نفی کردن و بیان مخالفت استفاده می شود . 

کاربرد قید های ارزیابی در زبان ایتالیایی AVVERBI DI VALUTAZIONE 

 برای ارزیابی کردن و یا داوری  کردن giudizio  استفاده می شوند .از کاربرد های این قید ها در زبان ایتالیایی عبارتند از : 

بیان توافق Affermativa, con avverbi di affermazione:

sìبلهsicuroقطعاsicuramenteبطور قطعcertoحتماcertamenteبدون شک ovviamenteبداهتا ، بدیهیdavveroحقیقتاesattoدقیقاesattamenteبه طور کاملا صحیحappunto دقیقاdi sicuro قطعا ، مطمئناper davveroواقعاper l’appuntoدقیقاdi certo قطعا, ecc.

برای مثال : 

نفی کردن Negativa, con avverbi di negazione:

 

برای بیان عدم توافق و قبول نکردن یه موضوع از قید های منفی avverbi di negazione  استفاده می شود. این قید ها عبارتند از : 

no نهnonخیرné  né نهneanche اصلاnemmenoنه حتیneppureنه اگرsenza dubbioبدون شکnemmeno per sognoحتی تو خواب هم نهneanche per idea حتی ایده اش هم نه, ecc.

برای مثال : 

نکته: در افعال انعکاسی verbi riflessivi  کلمه non  قبل از ضمیر انعکاسی pronomr riflessivo  می آید . 

نکته : برای تاکید بر نفی یا  doppia negazione ، باید nientepiù mai بعد از فعل بیایند و کلمه نفی non هم قبل از فعل بیاید : 

نکته : یکی دیگر از روش های نفی تاکیدی doppia negazione استفاده از mica  هست . این قید معنی ” خیلی نه ” میدهد و میتواند جایگزین non شود . 

 

بیان شک و تردید Dubitativa, con avverbi di dubbio:

 

برای بیان تردید ، شک و عدم قطعیت از قید های تردیدی avverbi di dubbio استفاده میشود . 

probabilmenteاحتمالاforseشایدquasiتقریباeventualmenteاحتمالا, nel casoدر صورتی که semmaiاگر nell’eventualitàاحتمالا , ecc.

برای مثال: 

 

نکته : قید های NEANCHENEMMENONEPPURE اگر بعد از فعل بیایند نیاز به اضافه کردن  non  قبل از فعل هست .  برای مثال : 

 

خروج از نسخه موبایل