نماد سایت TOAMUZ

ضمایر نسبی در زبان ایتالیایی PRONOMI RELATIVI

یکی از نکات مهم در گرامر زبان ایتالیایی  ضمایر نسبی در زبان ایتالیایی PRONOMI RELATIVI هستند که از نظر کاربردی به دسته های مختلف زیر تقسیم بندی می شوند . 

 

  • funzione di soggetto / complemento oggetto جهت تکمیل کردن فاعل یا مفعول 

به مثال های زیر توجه کنید.

a) Funzione di soggetto / complemento oggetto

Il quale : Si riferisce ad un sostantivo maschile singolare. مربوط به یک اسم مفرد مذکر می شود 

Es:  Il ragazzo, il quale mi ha riaccompagnato a casa, è molto carino.

پسره . همونی که من رو تا خونه همراهی کرد. خیلی بامزه ( دوست داشتنی) بود .

La quale : Si riferisce ad un sostantivo femminile singolare. مربوط به یک اسم مفرد مونث می شود 

 Es: Mia madre, la quale è medico, ha detto di stare a riposo.

مادر من ؛ همونی که پزشک هست ؛ گفت که استراحت کنم. 

I quali : Si riferisce ad un sostantivo maschile plurale. مربوط به یک اسم جمع مذکر می شود 

Es: I signorii quali hanno chiesto un permesso speciale, sono 5.

آقایان ؛ همون هایی که درخواست تردد خاص کرده بودند ؛ ۵ نفر هستند . 

Le quali : Si riferisce ad un sostantivo femminile plurale. مربوط به یک اسم جمع مونث می شود 

Es: Le ragazzele quali hanno risposto all’ annuncio, sono molto qualificate.

دختر ها ؛ همون هایی که به اطلاعیه جواب دادن ؛ خیلی واجد شرایط و ماهر هستند .

Che : Si può usare in tutti i casi precedenti. در تمامی شرایط بالا قابل استفاده هست 

Es: Il ragazzo / la ragazza i ragazzi / le ragazze che è/ sono nella mia classe è/sono molto simpatico/a / simpatici/ e.

پسر ، دختر ، پسر ها ، دختر هایی که توی خونه من هستند ، خیلی مهربان هستند. 

 

b) Funzione di specificazione / possesso

Del quale : Si riferisce ad un sostantivo maschile singolare. مربوط به یک اسم مفرد مذکر می شود 

Es: L’ ingegneredel quale ti ho parlato, è mio cognato.

مهندس ( آقا) ، همونی که در موردش باتو صحبت کردم ، برادر شوهر من هست. 

Della quale : Si riferisce ad un sostantivo femminile singolare. مربوط به یک اسم مفرد مونث می شود 

Es:La persona della quale mi ha parlato Andrea sembra molto in gamba.

اون نفری که آندرآ در مودرش با من صحبت کرد ، خیلی ماهر به نظر میرسه . 

Dei quali : Si riferisce ad un sostantivo maschile plurale. مربوط به یک اسم جمع مذکر می شود 

Es: I computerdei quali ci siamo serviti finora, sono guasti.

کامپیوتر هایی ، که تا الان ازشون استفاده کردیم ، خراب شده اند . 

Delle quali : Si riferisce ad un sostantivo femminile plurale. مربوط به یک اسم جمع مونث می شود 

Es: Le macchine, delle quali ci siamo lamentati, verranno sostituite.

ماشین هایی ، که در موردشون ناراضی بودیم ، جایگزین میشوند.

Di cui : Si può usare in tutti i casi precedenti. در تمامی شرایط بالا قابل استفاده هست 

Es: L’ ingegnere / La persona / I computer / Le macchine , di cui ti ho parlato non è / non sono più disponibile/i.

مهندس ، نفر ، کامپیوترهایی ، ماشین هایی که در موردشون با تو صحبت کردم ، دیگه در دسترس ( موجود ) نیستند .

c) Funzione di termine

Al quale : Si riferisce ad un sostantivo maschile singolare. مربوط به یک اسم مفرد مذکر می شود 

Es: L’ ufficioal quale ci siamo rivolti, oggi è chiuso.

دفتر کاری که ، بهش مراجعه کردیم ، امروز بسته هست . 

Alla quale : Si riferisce ad un sostantivo femminile singolare. مربوط به یک اسم مفرد مونث می شود 

Es:L’ amicaalla quale ho chiesto aiuto, mi ha risolto il problema.

دوست (دختر) ، که ازش کمک خواستم ، مشکلم رو حل کرد. 

Ai quali : Si riferisce ad un sostantivo maschile plurale. مربوط به یک اسم جمع مذکر می شود 

Es: Gli unici ai quali possiamo chiedere sono Gianni e Marco.

فقط اون هایی که میتونیم ازشون بخوایم جانی و مارکو هستند . 

Alle quali : Si riferisce ad un sostantivo femminile plurale. مربوط به یک اسم جمع مونث می شود 

Es: Le persone alle quali ho chiesto non mi hanno saputo dire niente.

اون افرادی که ازشون درخواست کردم هیچی بلد نبودن بهم بگن. 

A cui : Si può usare in tutti i casi precedenti. در تمامی شرایط بالا قابل استفاده هست 

Es: L’ ufficio / L’ amica / Gli unici / Le persone a cui ci siamo rivolti ci ha/ hanno aiutato.

دفتر ، دوست ، تنها کسانی که ، افرادی که بهشون رجوع کردیم بهمون کمک کردن. 

بنابراین برای آموزش زبان ایتالیایی میتوانید این موضوع را بهتر در کتای نوو اسپرسو ۲ یاد بگیرید . 

نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید . 

 

 

خروج از نسخه موبایل