نماد سایت TOAMUZ

اصطلاحات زمانی در ایتالیایی ESPRESSIONI DI TEMPO

برای مشخص کردن زمان در زبان ایتالیایی از espressioni di tempo یا همان اصطلاحات زمانی استفاده میشود که در این مطلب به برخی از آنها می پردازیم .  

L’ altro giorno اون روز

برای بیان کردن یک روز در گذشته هست که زیاد هم مشخص نیست . 

 

La settimana scorsaهفته ی قبل

برای بیان زمان گذشته استفاده می کند ، هفته ای که تمام شده است .

 

La settimana prossima هفته ی بعد

برای زمان آینده استفاده می شود و مربوط به هفته بعدی میشود که هنوز نرسیده است . 

 

Il mese scorso ماه قبل 

برای بیان ماهی هست که تا الان تمام شده و نسبت به ماهی که الان در آن هستیم قبلی می باشد . 

 

Il mese prossimo ماه بعد

برای بیان ماهی هست که بعد از این ماه می آید .  

 

L’ anno scorso سال قبل

 

L’ anno prossimo سال بعد 

 

Poco fa  چندی قبل – Mezzora fa نیم ساعت پیش 

 

Adesso  الان ، اکنون – Ora حالا – In questo momento همین لحضه 

برای بیان کاری هست که در همین لحظه در حال اتفاق افتادن هست . 

Tra / Fra

 ، در طول بین

 

un giorno یک روز
una settimana یک هفته
un meseیک ماه
un annoیک سال
poco کم
un po’ یکم

به معنی تا … می باشد و نشان دهنده یک محدوده زمانی هست . 

Es: Fra una settimana nascerà il figlio di Barbara e Luca.  به مدت یک هفته (تا یک هفته ) فرزند “باربارا” و “لوکا” بدنیا میاد .

 

Tutto il giorno تمام طول روز

برای بیان کردن تمامیت 12 ساعت یک روز هست . 

 

Tutta la notte تمام طول شب 

 

Tutto/a

همه

 

la settimana هفته
il mese ماه
l’ anno سال

بیان کردن کاری که به مدت یک روز ، ماه یا سال طول کشیده است . 

 

آیا شما هم اصطلاحاتی برای بیان زمان در ایتالیایی میشناسید ؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید .

 

خروج از نسخه موبایل